Scope of Non-Lamellar Lipid Systems in Emerging Nano-Formulations
Chandrashekhar V. Kulkarni
University of Central Lancashire
Preston
UK

Presentation - pdf